L?i d?u tiên Công ty xin g?i t?i toàn th? Quý khách hàng l?i chúc s?c kho? và l?i chào trân tr?ng nh?t !

Du?c thành l?p t? tháng 06 nam 2006, Cty Tin H?c Vi?n Thông SAO D? ho?t d?ng chuyên nghi?p trong các linh v?c vi?n thông tin h?c:

- Kinh doanh máy tính, laptop, máy van phòng, thi?t b? tin h?c...

- S?a ch?a máy tính, d?c bi?t chuyên nghi?p trong linh v?c s?a laptop, macbook...

- Kinh doanh các dòng di?n tho?i smart phone: blackberry, iphone, htc, paml... thi?t b? linh ki?n di?n tho?i di d?ng....

- Chuyên s?a ch?a, unlock, cài d?t os cho các dòng smart phone

- Thi?t k? website chuyên nghi?p, qu?n lý, b?o hành và b?o trì website cho m?i d?i tu?ng khách hàng

- Thi?t k? ph?n mêm theo yêu c?u


- Ngoài ra v?i d?i ngu chuyên viên k? thu?t tin h?c, chúng tôi thành l?p TRUNG TÂM PH?N ?NG NHANH S? C? MÁY TÍNH qua hotline: 08 39 70 70 70 chuyên:

==> X? lý nhanh chóng hi?u qu? các s? c? máy tính cho t? ch?c và cá nhân

==> Thi?t k?, b?o trì, kh?c ph?c s? c? h? th?ng m?ng máy tính cho doanh nghi?p

==> Cung c?p các gi?i pháp qu?n lý tin h?c, các gi?i pháp an toàn d? li?u, luu tr?, virus...

R?t hân h?nh du?c h?p tác v?i m?i d?i tác !

Chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TIN H?C VI?N THÔNG SAO D?
Tel/Fax: 08 39 70 70 70 ( 06 lines )
Add: 125/2C Hòa Hung P12 Q10